Rady před koupí střešních oken

Jak vybrat správnou velikost a rozměr střešních oken a další informace, které je dobré vědět dříve, než objednáte střešní okna. Aby nám střešní okna dobře sloužila, je důležité nejenom vybrat kvalitního a ověřeného výrobce. Stejně důležité je také zvolit správný rozměr oken ve správném počtu a vhodném rozmístění. Pokusíme se zde stručně a přehledně popsat rady a informace, které vám napomohou s výběrem. Před zakoupením střešních oken je vhodné pečlivě promyslet vnitřní a venkovní konstrukci domu a také přihlédnout k možnostem, díky kterým přivedeme do podkrovního bydlení co nejvíce světla.

Osvětlení prostřednictvím přirozeného denního světla je základní životní potřebou, jelikož se každý z nás cítí lépe v prostoru plném světla a slunce než v šeru a šedi. V dostatečně osvětleném interiéru budeme mít více elánu, snadněji nám půjde učení a celkově se budeme lépe cítit. Proto je zajištění denního světla v podkrovním bydlení možné považovat v podstatě za investici do sebe. Investici na dlouhá léta.

Jakým způsobem ale můžeme pomocí střešních oken zajistit co nejlepší světelné podmínky? Pomohou tyto zásady:

  • Správná volba rozměrů střešních oken
  • Odpovídající množství střešních oken i podle velikosti místnosti
  • Rozmístění střešních oken
  • Tvar interiérového ostění

 

Jak prosvětlit podkrový

 

Je lépe koupit velké střešní okno nebo více malých?

Okna velkých rozměrů samozřejmě propustí více přirozeného světla, avšak je dobré zvážit také možnost namontování většího počtu oken menších rozměrů, kdy je častěji dosaženo dokonalejšího konečného efektu. Na obrázcích v procentech znázorněna prosvětlenost v místnosti v závislosti na počtu a velikosti použitých oken.

  • Instalací jednoho střešního okna je přibližně 40 procent plochy místnosti osvětleno denním světlem.
  • Při instalaci dvou střešních oken, kdy je celková plocha shodná jako plocha okna popsaného v předcházejícím případě, osvětluje přirozené světlo téměř padesát procent plochy stejné místnosti.
  • Pokud jsou namontována 4 střešní okna, jejichž celková plocha je shodná, ovšem jejich rozmístění je rovnoměrnější, osvětlí přirozeným světlem přibližně šedesát pět procent místnosti.

 

Správný tvar ostění

 

SPRÁVNÝM TVAREM OSTĚNÍ PŘIVEDEME VÍCE SVĚTLA

Při správně provedeném ostění získáte větší množství světla v podkrovním bydlení. Když je ostění pod střešním oknem svislé a nad oknem vodorovné, do místnosti proudí větší množství přirozeného světla. Správně zešikmené ostění zajistí ideální vstup světla do podkrovního bydlení. Pokud ostění provedete tak jako je zobrazeno na pravé straně obrázku, tak místnost prosvětlíte výrazně lépe. Rozdíl v prosvětlení je v tomto případě až překvapující.

 

Prodění vzduchu kolem okna

 

IDEÁLNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU.

Nevhodně vyrobené ostění zabraňuje proudění teplého vzduchu a může tak zapříčinit srážení vodních par. To může být příčinou problému s rosením střešních oken. Abychom zabránily kondenzaci je velice důležité ostění provést správně a umožnit teplému vzduchu proudit kolem střešního okna. Tím je zajištěna správná cirkulace vzduchu v celé místnosti.

 

Struktura krokví

 

INSTALACE STŘEŠNÍCH OKEN

Při výběru vhodného rozměru střešního okna je zapotřebí brát zřetel na rozestup krokví i na celkovou střešní konstrukci. Prakticky vždy lze okna do střechy namontovat bez úprav a zásahů. Mohou se, ale vyskytnou případy, kdy je vhodné posouzení odborníkem. A to například tehdy, jsou-li krovy příliš blízko od sebe. V těchto případech odborník posoudí, zda je možné využít řešení, které je zobrazeno na obrázku vlevo, kde byla krokev přerušena a byla provedena takzvaná krovová výměna. Druhý obrázek uprostřed ukazuje nejčastější případ, kdy jsou krokve vzdáleny tak, že je možné montáž provést bez dalších úprav. Obrázek vpravo pak zobrazuje případ, kdy jsou krokve vzdálené daleko od sebe (například při montáži malého okna). Také zde existuje snadné řešení, které je zobrazeno v pravé části obrázku.

 

venkovní vzhled střechy

VZHLED DOMU

Při rozmístění střešních oken je vhodné brát v úvahu, že instalace střešních oken může při nevhodném rozmístění negativně ovlivnit vnější vzhled celého domu. Je proto vhodné promyslet umístění střešních oken pokud možno v souladu k již použitým oknům na domě. Doporučujeme zvážit spojitost mezi opravdovými potřebami na světlo proudící do místností domu a mezi venkovním stavebním řešením. Důkladné promyšlení podobných okolností je důležité a potřebné k tomu, aby střešní okna zajišťovala vnější esteticky dokonalý vzhled a aby současně splňovala požadavky kladené v souvislosti s osvětlením interiérů. Rodinné domy jsou zpravidla členitější (přesahy střechy, balkóny, verandy, terasy a podobně) a proto není až tak podstatné, zda je střešní okno ve stejné úrovni jako okno fasádní. Jiná je situace například na strohých komerčních objektech jak je uvedeno na obrázku. Zde už je vhodnější, aby střešní okna byla pokud možno instalována v úrovni oken fasádních (viz. obrázek).

 

vhodná délka oken

 

VOLBA ROZMĚRU V ZÁVISLOSTI NA SKLONU STŘECHY.

Proto aby střešní okno dokonale splňovalo svůj účel a funkci, musí být instalováno ve vhodné výšce a musí mít odpovídající rozměry. Výběr střešního okna musí být uskutečněn s přihlédnutím ke sklonu střechy.

Pokud máme střechu s mírným sklonem musí být střešní okno delší, aby byl zajištěn shodný výhled jako v případě střechy o prudkým sklonem. Platí zde mezi odborníky známe pravidlo: "čím je sklon střechy mírnější, tím delší použijeme střešní okno".

Je potřeba brát v potaz nejen rozměr střešního okna, ale také jeho výšku, ve které bude následně namontováno, tak aby uživatelé domu měli možnost nerušeného výhledu.

Není žádný "určený" rozměr okna, ani jeho žádné pevně "určené" umístění. Okno musí být ve všech případech namontované tak, aby bylo dobře přístupné pro zajištění větrání podle potřeby, aby dobře prosvětlovalo interiér a aby umožňovalo nerušený výhled do okolí. Těchto potřeb docílíme v každém domě jiným způsobem v závislosti na okolnostech, které mohou být v každém domě jiné.

 

vhodné stínění místnosti

 

Zastiňující rolety: šedesát jedna %

Venkovní markýzy: osmdesát sedm %

Zcela zatemňující rolety: sto %

 

Při rozhodnutí jaký zastiňující doplněk spolu se střešním oknem objednat pomůžou výše uvedené parametry. Máme možnost výběru doplňku podle toho, co od něj očekáváme. Na výše uvedeném obrázku je znázorněno, jaký je účinek všech druhů nabízených rolet na omezení světla a tepla.

 

bezpená montáž

V průběhu instalace profesionálové používají vhodné ochranné pomůcky. Stejně by měli postupovat i laici nebo kutilové, kteří si práci provedou sami. Instalaci střešních oken je výhodné uskutečnit zevnitř místnosti, a proto nejsou potřeba žebříky ani lešení. Zároveň ale, stejně jako u každé jiné stavební práce, i zde hrozí nebezpečí úrazu v podobě pádu nářadí či jiných předmětů ze střechy (kladivo, střešní krytina, a další.). Z toho důvodu je potřeba takovým situacím předcházet a v místě instalace udržovat pořádek. Na veřejných i soukromích pozemcích, nacházejících se pod střechou je v případě nebezpečí potřeba celý prostor uzavřít, abychom eliminovaly možné ohrožení. Pokud bude zapotřebí řezat střešní materiály nebo střešní tašky je žádoucí použít ochrannou masku a ochranné brýle.