Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky dovozce střešních oken Toso

Obchodní společnosti

Import Tomeček s.r.o.

se sídlem Nová Pláň 69, 792 01

identifikační číslo: 28604547

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Ostravě, oddíl C, vložka 34081

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sokna.cz

1.           POČÁTEČNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  obchodní společnosti Import Tomeček s.r.o., se sídlem Nová Pláň 69, 792 01, identifikační číslo: 28604547, jsou zapsané v obchodním rejstříku vedeném městě Ostravě, oddíl C, vložka 34081  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva prodávajícího a kupujícího a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového e-shopu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové stránce zobrazované na internetové adrese www.sokna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Obchodní podmínky se nevztahují na sytuace, kdy osoba, která má v úmyslu zakoupit výrobky od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.       Ustanovení odlišná od obchodních podmínek se mohou sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nerozdělitelnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vypracovány v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.       Znění obchodních podmínek má právo prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET ZÁKAZNÍKA

2.1.       Na základě registrování kupujícího uskutečněné na internetové stránce má možnost kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující uskutečnit objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může výrobky objednávat rovněž bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Pro objednávání tedy není registrace nutná.

2.2.       Při registraci v e-shopu a při objednávání střešních oken, lemování, rolet, žaluzií a dalších výrobků je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškerá data. Informace uvedené v uživatelském účtu je kupující při všech jejich změnách povinen aktualizovat. Údaje napsané kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání výrobků jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zajštěný uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčení ohledně údajů potřebných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.       Kupující není oprávněn přenechávat využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to také v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být přístupný stále, a to zejména s ohledem na potřebnou údržbu hardwarového a programového vybavení prodávajícího, popřípadě potřebnou údržbu hardwarového a programového vybavení třetích osob.

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá nabídka a představení ýrobků umístěných v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto výrobků. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu zahrnuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého střešních oken a dalšího zboží. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazované ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za samostatně sjednaných podmínek.

3.3.       E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených se zabalením a doručením zboží. Informace o nákladech spojených se zabalením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jou výrobky doručovány v rámci území České republiky.

3.4.       Pro objednání střešních oken, žaluzií, rolet a dalších výrobků vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového rozhraní obchodu),

3.4.2.     způsobu zaplacení kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a

3.4.3.     informace o nákladech spojených s doručením zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit informace, které do objednávky kupující napsal, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání informací do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje napsané v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající obratem po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu e-mailu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.       Prodávající má možnost v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.       CENA STŘEŠNÍCH OKEN, ROLET A DALŠÍHO ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cenu střešních oken, rolet a dalších výrobků a případné náklady spojené s jejich doručení dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu uvedenými způsoby:

v hotovosti dobírkou řidičá při předání zboží v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-1572820287 / 0100, vedený u Komerční banky (dále jen „účet prodávajícího“);

prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s doručením výrobků.

4.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani žádnou jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčené ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti zaplatit kupní cenu zboží předem.

4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bez hotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen platit kupní cenu výrobků společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.       Prodávající má právo, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním výrobků kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.       Případné slevy z ceny výrobků poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, napíše prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.       Kupující si je vědom, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, není možno mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, a také zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej není možno vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich originální obal.

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy není možno od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů výrobků nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Výrobky musí být prodávajícímu vráceny do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vrácené pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající finanční prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající má právo vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující výrobek vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na výrobku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.       V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.       Je-li společně s výrobkem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ oken, rolet a ostatního zboží

6.1.       V případě, že je způsob druení smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít okna, rolety, zateplovací sady a ostatní výrobky při dodání.

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno výrobky doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.       Při převzetí výrobků od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.       Další práva a povinnosti stran při přepravě výrobků mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.       Práva a povinnosti kupujícího a prodávaajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že výrobek při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se tento výrobek tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.     zboží odpovídá kvalitou nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.     je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.     zboží splňuje požadavky právních předpisů.

7.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u výrobků prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena domluvena, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou výrobek měl při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Na střešní okna a lemování Toso je poskytována záruka na dobu 10 let.

7.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na nabídku prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví k výrobkům zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sokna@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího odešle prodávající na mailovou adresu kupujícího.

8.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.       Prodávající je oprávněný k prodeji střešních oken, rolet pro úplné zatemnění a žaluzií do stešních oken a dalších výrobků na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci místa působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních informací vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.       OCHRANA SOUKROMÝCH DAT

9.1.       Ochrana osobních informací kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.       Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních informací: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.       Kupující souhlasí se zpracováním osobních informací prodejcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou alternativu, souhlasí se zpracováním osobních informací prodávajícím rovněž pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním soukromých údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní informace (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z v e - shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného prodlení informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.       Zpracováním osobních informací kupujícího může prodávající pověřit třetí stranu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících výrobky nebudou soukromé údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány dalším osobám.

9.6.       Osobní informace budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.       Kupující potvrzuje, že poskytnuté soukromé údaje jsou správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních informací.

9.8.       V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho soukromých údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nesprávné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.     požádovat po prodávajícím nebo po zpracovatelech o vysvětlení,

9.8.2.     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil tímto vzniklý stav.

9.9.       Požádá-li kupující o údaje o zpracování svých osobních dat, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo na dodání informací podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí údajů.

10.    ZASÍLÁNÍ REKLAMNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s výrobky, službami nebo podnikem prodejce na mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním reklamních sdělení prodávajícím na mailovou adresu kupujícího.

10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Kupujícímu může být doručováno na mailovou adresu kupujícího.

12.    KONEČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Import Tomeček s.r.o. Máchova 16, 795 01 Rýmařov, adresa elektronické pošty sokna@seznam.cz, telefon 602758516

 

V Rýmařově      dne 24. 10 2016

MTc1Y